Ślub  |  30 września 2015

Ślub cywilny

Ślub cywilny jest to zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Najpóźniej na 31 dni przed planowanym terminem ślubu narzeczeni osobiście zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego. Jeżeli planujemy ślub w popularnym terminie to im wcześniej to zrobimy tym mamy więcej możliwości wyboru terminu i godziny ślubu. W przypadku ślubu konkordatowego kierownik USC na podstawie złożonych dokumentów wydaje zaświadczenie, określające zdolność prawną do zawarcia małżeństwa, które należy dostarczyć do parafii, w której będzie przyjęty sakrament małżeństwa.

Do zawarcia ślubu cywilnego wymagane są oryginalne dokumenty:

Panna i kawaler

Odpisy skrócone aktów urodzeń osób zamierzających zawrzeć związek małżeński, wydane przez USC właściwy dla miejsca urodzenia, o ile akty nie zostały sporządzone w USC w tym samym urzędzie.

Rozwodnicy oraz wdowcy

Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim załączają:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie (dla osób rozwiedzionych),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu,
  • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (dla wdowców i wdów).

Osoby małoletnie

Osoby nieletnie załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.

Cudzoziemcy

Cudzoziemcy dodatkowo składają: dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Przy udziale pełnomocnika

Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:

  • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
  • pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie
  • do wglądu: dokumenty tożsamości narzeczonych
  • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Wszystkie osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie może być złożone przed każdym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w kraju a za granicą przed polskim konsulem lub notariuszem publicznym.

Opłaty, jakie należy wnieść:

– opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
Opłaty skarbowej należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu, bądź u inkasenta według właściwości miejscowej dla załatwianej sprawy.

Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Obecnie wszelkie informacje na temat ślubu cywilnego, wszelkich opłat oraz numery kont bankowych, na które należy wnosić opłaty znajdują się na stronach internetowych większości miast wojewódzkich. W Warszawie na stronie www.wom.warszawa.pl.

W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie powinni zgłosić się na 15 minut przed ceremonią w celu przedstawienia dokumentów tożsamości oraz dostarczenia obrączek.

Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego odbywa się w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i dwóch pełnoletnich świadków. Pierwsza część uroczystości trwa około 10-15 minut. W tym czasie urzędnik wygłasza mowę o roli małżeństwa jako podstawowej komórki społeczeństwa. Następnie młodzi powtarzają po nim słowa przysięgi małżeńskiej oświadczając, że dobrowolnie wstępują w związek małżeński i że uczynią wszystko, by ich małżeństwo było trwałe i szczęśliwe. Jako symbol zawartego związku małżonkowie zakładają sobie nawzajem obrączki.

Po uroczystej ceremonii następuje podpisanie aktu małżeństwa, najpierw przez Państwa Młodych, następnie przez świadków oraz urzędnika USC. Ceremonię kończą życzenia dla nowo zaślubionych, które jako pierwszy składa urzędnik a później świadkowie, rodzice Pary Młodej i pozostali uczestnicy ceremonii. Po głównej części uroczystości uczestnicy przechodzą do innej, bardziej kameralnej sali, w której wznoszony jest toast za pomyślność nowo poślubionych małżonków. Akt małżeństwa zostaje sporządzony niezwłocznie po zawarciu małżeństwa.

Zdjęcie: pixabay.com