Ślub  |  17 marca 2015

Unieważnienie małżeństwa

Unieważnienie małżeństwa jest jednym z kilku powodów ustania małżeństwa.

W Kościele Katolickim nie istnieje pojęcie rozwodu. Można jedynie stwierdzić, że małżeństwo nie zostało ważnie zawarte i tym zajmują się Sądy Metropolitarne. Wszystkie sprawy ustanowione są w Kodeksie Prawa Kanonicznego od Kan.1083 do 1107.

Ślub w ujęciu umowy – znany jako ślub cywilny – może być unieważniony przez sąd na podstawie ustawy. Wszelkie sprawy związane z unieważnieniem małżeństwa reguluje Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9 poz. 59 ze zmianami). Wyrok sądu unieważniający małżeństwo powoduje daleko idący skutek, który polega na tym, że związek małżeński traktowany jest tak, jakby nie istniał od początku.

Zarówno Kodeks rodzinny, jak i prawo kanoniczne, przewiduje kilka powodów, dla których można unieważnić małżeństwo:

  • choroba psychiczna albo niedorozwój umysłowy małżonka
  • pozostawanie w innym związku małżeńskim przez małżonka
  • brak wymaganego wieku małżonków
  • ubezwłasnowolnienie małżonka
  • pokrewieństwo lub powinowactwo między małżonkami w linii prostej
  • stosunek przysposobienia pomiędzy małżonkami

Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie o wstąpieniu małżeństwa zostało złożone:

  • przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli
  • pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony
  • pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste

Przyczyną unieważnienia małżeństwa, przewidzianą przez kodeks rodzinny i opiekuńczy, jest również brak zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika albo jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane. Unieważnienia małżeństwa w takim przypadku może żądać mocodawca. Natomiast wg prawa kanonicznego, jeżeli osoba otrzymała już inne święcenia lub ślubowała życie w zakonie.

 

Zdjęcie: pixabay.com

Tagi: